Årsmöte

Datum/Tid
2024-03-12 kl 20:00 - 20:30

Plats
Studenternas hus (STUDS)


Dagordningen:

 1. Mötets öppnade
 2. Fråga om mötets behöriga utlysande
 3. Val av ordförande för mötet
 4. Val av sekreterare för mötet
 5. Val av justerare
 6. Fastställande av dagordning
 7. Verksamhetsberättelse för 2023
 8. Ekonomisk redovisning för 2023
 9. Revisorernas berättelse
 10. Frågan om styrelsens ansvarsfrihet för 2023
 11. Val av styrelse för kommande verksamhetsår samt vid behov en suppleant
 12. Val av två revisorer
 13. Val av valberedning (minst två medlemmar)
 14. Redovisning av medlemsenkät
 15. Val av dirigent
 16. Fastställande av terminsavgift
 17. Inkomna motioner
 18. Övriga frågor
 19. Mötets avslutande